Jamiyatni rivojlantirish strategiyasi

Қуйидагилар Жамиятнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

 

—  пахта хом ашёсини харид килиш ва кайта ишлаш юзасидан пахта етиштирувчи  кишлок хужалик корхоналари ва фермер хужаликлари билан контрактация шартномалари тузиш;

— тузилган контрактация шартномасига мувофик пахта хом ашёсини харид килиш ва уни белгиланган режа-топширикларига мувофик уз вактида кайта ишлаш, ишлаб чикарилган пахта махсулотларини истеъмолчиларига етказиб бериш, пахта етиштирувчи хужаликларни пахтанинг жахон бозорида харидоргир булган селекция навларининг юкори кондицияли уруглик чигитлари билан таъминлаш;

—   “Пахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси томонидан ажратиладиган маблаглардан максадли фойдаланиш, пахта хом ашёсини харид килиш ва кайта ишлаш юзасидан тузилган контрактация шартномаларига мувофик пахта етиштирувчи кишлок хужалиги корхоналари ва фермер хужаликлари билан белгиланган тартибда хисоб-китоб килиш:

—   пахта хом ашёсини харид килиш, пахта толаси ва бошка пахта махсулотлари ишлаб чикориш, истеьмолчиларга жунатиш ва шу махсулотларнинг клодиклари буйича хисоб китоб юритиш, пахта хом ашёсини харид килиш, пахта махсулотлари ишлаб чикориш хажмлари, уни экспортга ва республика истеъмолчиларига сотиш буйича маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш:

— Пахта тозалаш корхонасини техник жихатдан кайта жихозлаш ва ривожлантириш билан шугулланиш:

— Халк истеъмоли моллари ишлаб чикориш бозор механизмини ривожлантириш, бозорда ракобатга бардошли, юкори сифатли махсулотлар ишлаб чикориш:

— Корхонани техник жихатдан жихозлаш, замонавийлаштириш, чет эл инвестицияларини жалб этиш, корхонани ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш:

— Корхона иктисодий,молиявий холатини баркарорлаштириш, корзонада ишловчилар учун  кулай, замонавий шароитлар яратиш, уларнинг иктисодий манфаатдорлигини кучайтириш:

—  Узбекистон пахтани кайта ишлаш саноатининг ривожига муносиб хисса кушиш:

—  Узаро самарали худудий хамкорлик,ташки иктисодий фаолиятни амалга ошириш:

— Узбекистон Республикаси худудида ва ташкарисида филиаллар, кушма корхоналар, ваколатхоналар , ишлаб чикариш цехлари таъсис этиш:

—  Шартнома асосида олий укув юртлари билан малакали кадрлар тайёрлаш:

— Инвесторлар билан шартнома асосида жамиятга хужалик фаолияти учун самарали булган инвестициялар киритиш:

— Янги турдаги махсулотлар ишлаб чикаришни ташкил этиш,  150 тонна сиғимга эга булган музлатгичдан самарали фойдаланиш.

— Кишлок хужалигида пилла етиштиришни даромад келтирувчи сохага айлантириш устида изланишлар олиб бориш ва хукумат топширикларини бажариш

—        Узбекистон Республикаси худуди ва ташкарисида юридик ва жисмоний шахслар билан шартномалар  асосида узаро самарали фаолият курсатиш:

—        Узбекистон Республикаси худудида мол-мулк , кучмас мулк , интеллектуал мулклар олиш, сотиш ижарага бериш бўйича ҳисоб-китоб ва ҳисоботни юритиш ҳамда маълумотларни белгиланган тартибда Жамият таъсисчиларига  ва тегишли идораларга такдим этиш.